Six Combination Soup

Six Combination Soup/ Six Flavours Soup (Liu Wei Tang ) 六味汤